Yksityisalojen lakimiehet r.y. säännöt


Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen lakimiehet r.y. ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kokous voidaan pitää muuallakin kuin yhdistyksen kotipaikassa.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsentensä ammatillisia, yhteiskunnallisia, palkkauksellisia ja koulutuksellisia etuja.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1) edistää yksityisalojen palveluksessa olevien lakimiesten järjestäytymistä;
2) seuraa työmarkkinatilannetta ja pyrkii tässä pykälässä mainituilla tavoilla vahvistamaan yksityissalojen palveluksessa olevien lakimiesten asemaa
    työmarkkinoilla ja tarvittaessa tekee sopimuksia jäsentensä puolesta;
3) seuraa lakimiesten perus- ja täydennyskoulutusta ja edistää tässä pykälässä mainituilla tavoilla niiden kehittämistä; ja
4) järjestää keskustelu-, esitelmä-, koulutus- ja virkistystilaisuuksia sekä harjoittaa valistus- ja suhdetoimintaa.

Yhdistys voi hakea avustuksia ja apurahoja, ottaa vastaan kannatusavustuksia, lahjoja ja testamentteja.

Jäsenyys

4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä liike-elämän, teollisuuden, yksityisten palvelualojen ja järjestöjen sekä muiden sellaisten palveluksessa oleva oikeustieteen kandidaatin tai muun vastaavan tutkinnon suorittanut henkilö.

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön taikka rekisteröidyn tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniajäseneksi voi hallitus kutsua yhdistyksen varsinaisen jäsenen, joka on huomattavalla tavalla edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi.

5 § Jäsenen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle, jolloin jäsen vapautuu yhdistyksen jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden päättyessä.

6 § Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on jättänyt täyttämättä velvoitteensa yhdistystä kohtaan tai jos hän menettelyllään joko yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Erotettaessa jäsenyys lakkaa välittömästi.

Yhdistyksen talous

7 § Yhdistys kantaa vuosittain jäsenmaksua ja kannatusjäsenmaksua, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

Toimielimet

8 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävänä elimenä on yhdistyksen kokous ja toimeenpanevana elimenä hallitus.

Toimi- ja tilikausi sekä toiminnantarkastus

9 § Yhdistyksen toimi- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

10 § Toiminnantarkastajien tulee tarkastaa hallituksen toiminta ja yhdistyksen tilit sekä luovuttaa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta kertomuksensa tarkastuksen tuloksesta ja lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä.

Yhdistyksen kokoukset

11 § Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta kevätkokoukseen vuosittain kesäkuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen vuosittain joulukuun loppuun mennessä sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Kokouskutsu sekä ilmoitus kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä sähköpostitse kunkin jäsenen yhdistyksen hallitukselle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu on julkaistava myös yhdistyksen internet-sivuilla. Kokouskutsu tulee lähettää yhdistyksen varsinaisiin sekä ylimääräisiin kokouksiin vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kokouskutsu tulee julkaista yhdistyksen internet -sivuilla vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa tulee käydä ilmi kokouksesssa käsiteltävät asiat.

12 § Yhdistyksen kevätkokouksessa:

1) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; sekä
3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa:

1) vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus seuraavaksi toimintavuodeksi;
2) päätetään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi toimintavuodeksi;
3) määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä;
4) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet;
5) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille varamiehet;
6) päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä
7) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen on yhdistyksen kokouksessa sallittu siten, että jäsen voi esiintyä yhden muun jäsenen asiamiehenä.

Hallitus

14 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Jäsenet valitaan toimintavuodeksi kerrallaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

15 § Hallitus käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa ja hoitaa yhdistyksen asioita sekä edustaa yhdistystä. Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen jäsenet.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

16 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

Päätöksenteko

17 § Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi 18 §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muuten puheenjohtajan ääni.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

18 § Päätöstä näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta pitää kannattaa yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ kaikista annetuista äänistä.

19 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat joko vastaavalle tai muulle yhdistyksen päämääriä läheisesti ajavalle rekisteröidylle järjestölle purkamisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.